Informacje o szkole

Krótka historia naszej szkoły…

Przygotowania do budowy szkoły w Jaworzni można datować od września 1957 roku. Wtedy to zaczęto gromadzić kamień na tą inwestycję. Zobowiązali się do tego miejscowi gospodarze. Dotychczas nauka odbywała się w baraku, wybudowanym w 1947 roku. Posiadał on jedynie 3 sale lekcyjne, nieco później dobudowano jeszcze jedną. Kiedy jednak i to nie wystarczało, by pomieścić uczniów, wynajęto u miejscowych gospodarzy 3 sale, niskie, w dodatku słabo oświetlone. Teren wokół szkoły był nieuporządkowany, bez ogrodzenia. Wybudowanie nowej, przestrzennej szkoły stało się koniecznością. Jednak decyzja o rozpoczęciu budowy odwlekana była kilkakrotnie.

Rozpoczęto ją wreszcie 3 maja 1964 roku. Prace wstępne - kopanie fundamentów - wykonywali mieszkańcy wsi w tzw. czynie społecznym. Każdy zadeklarował 10 dniówek przy budowie szkoły. Pracę wykonywali z wielką ofiarnością, pracowali nawet ludzie, którzy nie posiadali dzieci w wielu szkolnym, emeryci. Dzięki temu budowa postępowała rzeczywiście w szybkim tempie. 17 kwietnia 1966 przystąpiono do tynkowania pomieszczeń. Również młodzież szkolna pomagała przy różnych drobnych pracach, takich jak: zasypywanie rowów ściekowych, kanalizacyjnych, porządkowanie terenu, zasypywanie fundamentów. W salach lekcyjnych położono beton pod posadzki.

W maju przystąpiono do zakładania stropodachu oraz do tynkowania budynku z zewnątrz. 10 września 1966 roku o godz. 1400 nastąpił, wreszcie długo wyczekiwany przez mieszkańców wsi, nauczycieli i uczniów moment - uroczyste otwarcie nowej szkoły. Na uroczystość przybyło wielu gości. Po przecięciu wstęgi goście, nauczyciele i uczniowie udali się do sali gimnastycznej, by obejrzeć program artystyczny, a następnie zwiedzili szkołę. Na jej wyposażenie otrzymano wówczas 320 tys. złotych. W 1966 roku - kiedy po raz pierwszy rozległ się dzwonek w nowej szkole - jej kierownikiem był p. Marian Bełczykowski. Grono pedagogiczne liczyło wówczas 14 osób: p.p. D. Bełczykowska, J. Cieplewicz, J. Ambor, J. Jarząb, S. Karwacka, M. Łukasik, M. Olech, Z. Piechnowska, Z. Pytel, A. Wawszczyk, M. Robak, J. Śmiech. W szkole funkcjonowało 15 oddziałów z ogólną liczbą dzieci 286.

W 1985 roku dotychczasowy kierownik szkoły Marian Bełczykowski odszedł na emeryturę. Kiedy 2 września 1985 zapoczątkowano nowy rok szkolny, uczniów powitała również nowa dyrektor szkoły - p. Stefania Kozera.

W 1999 roku powstało w Jaworzni gimnazjum, którego dyrektorem została p. Jolanta Kuzia, zaś dyrektorem podstawówki - p. Małgorzata Czekaj.

Rok 2002 przyniósł kolejne zmiany: obie szkoły - podstawówkę i gimnazjum przekształcono w Zespół Placówek Oświatowych. Dyrektorem zespołu została p. Małgorzata Czekaj, zaś jej zastępcą - p. Wioletta Woś.

Dnia 1 września 2005 roku rozwiązano Zespół Placówek Oświatowych i powstały 2 niezależne szkoły: Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum nr 2. Dyrektorem Szkoły Podstawowej została p. Jolanta Kuzia a gimnazjum - p. Zbigniew Błoński.

Po 7 latach zmieniono jednak decyzję i ponownie dnia 1 września 2012r utworzono Zespół Placówek Oświatowych w Jaworzni. W jego skład wchodziły: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, Gimnazjum Nr 2 oraz Przedszkole w Jaworzni. Dyrektorem Zespołu została p. Małgorzata Drogosz a wicedyrektorem p. Małgorzata Białacka. Natomiast od dnia 1 września 2017r. dyrektorem ZPO została p. Małgorzata Czekaj a wicedyrektorem p. Małgorzata Białacka. Zgodnie z nową reformą oświaty rok szkolny 2018/2019 był ostatnim rokiem funkcjonowania gimnazjum. Od roku 2019/2020 w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Jaworzni wchodzą: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II oraz Przedszkole w Jaworzni.

 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II
tel/fax 41 3061071, e-mail: zpo.jaworznia@piekoszow.pl
Jaworznia 93, 26-065 Piekoszów, woj. świętokrzyskie